Microsoft เปิดหลักสูตรสอนวิชา AI

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งกำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในขณะนี้  Microsoft ได้เปิดหลักสูตรสอนวิชา  AI ขึ้นมาเพื่อฝึกสอนพนักงานด้านนี้โดยเฉพาะเป็นการภายใน สำหรับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานที่สนใจและมีความสามารถพอ ซึ่งจะสอนด้าน Machine Learning ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเชิงปฏิบัติ โดยโปรแกรมนี้เป็นหนึ่งในแผนการค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของ Microsoft