Japan Airlines ทดสอบตู้เช็คอินหน้าจอไร้สัมผัส

ตู้ kiosk เป็นตู้สำหรับเช็คอินหน้าจอแบบไร้สัผัส จอมีเซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจระยะห่างของนิ้ว 3 เซ็นติเมตร เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในช่วง COVID-19 โดย Japan Airlines เริ่มทดสอบใช้งานในสนามบินฮาเนดะ โดยมีการตั้งตู้ทดสอบแล้วย 2 ตู้ มีระยะเวลาในการทดสอบประมาณ 3 สัปดาห์ หากใช้งานได้ดีก็จะติดตั้งเพิ่ม