Galaxy Note 7 อัพเดตเฟิร์มแวร์ แจ้งเตือนบนหน้าจอให้ไปเปลี่ยนเครื่อง

galaxy-note-7

จากกรณีที่ Samsung Galaxy Note 7 เกิดเครื่องระเบิดเนื่องจากแบตเตอรี่มีปัญหา แล้วได้มีการเรียกคืนเครื่องนั้น ทาง Samsung สหรัฐอเมริกาออกมาประกาศข้อมูลเพิ่มเติมว่า จะมีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้กับ Galaxy Note 7 เพื่อให้มีการแจ้งเตือนบนหน้าจอของเครื่องล็อตเก่า เพื่อให้ผู้ใช้งานนำเครื่องมาเปลี่ยน ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งเตือนลูกค้า

สำหรับเครื่องล็อตใหม่ได้เริ่มกระจายให้ลูกค้าไปแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนเครื่องล็อตใหม่ทั้งหมด 500,000 เครื่อง