LINE เผย มีผู้ใช้งาน LINE Play ทะลุเป้า 10 ล้านราย/เดือน

LINE ประสบความสำเร็จในการสร้างระบบจ่ายเงิน LINE Play มีผู้ใช้งานทั่วโลกทะลุ 10 ล้านรายการ/เดือน ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอีกในทุกๆเดือน โดนข้อมูลล่าสุด มีผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านรายแล้ว

LINE จึงกำลังขยายบริการ LINE Play ให้ครอบคลุมประเทศต่างๆทั่วโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อจะให้ทะลุเป้าหมายต่อไป และตอบรับความต้องการของการใช้งาน LINE มากยิ่งขึ้น